top of page

EESTI MOTOMATKAJATE KLUBI PÕHIKIRI

Mittetulundusühing Eesti Motomatkajate Klubi (edaspidi nimetatud: Klubi) põhikirja käesolev  redaktsioon on kinnitatud 21. juuni 2017 üldkoosoleku otsusega. 

1 ÜLDSÄTTED 

 

1.1 Mittetulundusühing Eesti Motomatkajate Klubi (inglise keeles Estonian Touring MC),  lühendatult EMMK (edaspidi Klubi) on füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb oma  liikmete omavalitsuse alusel, demokraatia printsiipidel ning isetasuvuse põhimõttel. 

1.2 Klubi on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis kasutab oma tulusid üksnes oma  põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma  sümboolika ja atribuutika.

1.3 Klubi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.4 Oma tegevuses juhindub Eesti Motomatkajate Klubi Eesti Vabariigis kehtivast  seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast.

2 KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD 

2.1 Klubi eesmärkideks on: 

 

2.1.1 motohuviliste ühendamine; 

 

2.1.2 mototurism ning selle edendamine; 

 

2.1.3 motokultuuri ning liiklusohutuse parandamine; 

 

2.1.4 luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata  poleemikasse poliitilistel ega usulistel teemadel; 

 

2.1.5 toetada inimeste ettevõtlikkust ning julgustada inimesi aktiivselt osalema     organiseeritud ühistegevuses taotlemata majanduslikku kasu. 

 

2.2 Eesmärkide saavutamiseks Klubi: 

 

2.2.1 arendab klubilist tegevust, ühendab inimesi, kes on huvitatud mototurismist, sõlmib  ja arendab loomingulisi ning ärialaseid kontakte välisriikide motohuvilistega;

 

2.2.2 teeb koostööd teiste motoklubidega; 

 

2.2.3 loob võimalused koostööks Klubi eesmärke jagavate ühingute ja üksikisikutega Eesti  Vabariigis ja välisriikides; 

 

2.2.4 korraldab koostööst huvitatud ühingutega kohtumisi, kokkutulekuid ja reise;

 

2.2.5 korraldab motokultuuri ning liiklusohustust parandavaid üritusi; 

 

2.2.6 toetab Klubi liikmete ning nende perede matka- ja spordiüritustest osavõttu;

 

2.2.7 korraldab heategevus-, spordi-, meelelahutus- ja tuluüritusi vajalike rahaliste  vahendite saamiseks; 

 

2.2.8 võtab vastu toetusi ja annetusi nii Eesti kui ka kolmandate riikide juriidilistelt või  füüsilistelt isikutelt kas iseseisvalt või pädevate organisatsioonide vahendusel;

 

2.2.9 kasutab saadud rahalisi ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid vahendeid  Klubi eesmärkide saavutamiseks; 

 

2.2.10 tegeleb seadusega lubatud piires majandustegevusega; 

 

2.2.11 arendab ja hoiab käigus Klubi eesmärkide saavutamiseks interneti kodulehekülge  ning omab klubi nimele või tegevusele viitavat internetidomeeni; 

 

2.2.12 teeb muid toiminguid, mis ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.

 

3 KLUBI LIIKMESKOND, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

3.1 Klubil on liikmed, kes tegutsevad Klubi eesmärkide elluviimisel. 

 

3.2 Klubi liikmeks võivad olla kõik vähemalt 16-aasta vanused isikud, kes järgivad Klubi põhikirja. 

 

3.3 Klubi liikmeks vastuvõtmine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel. Alaealise taotleja puhul  on lisaks vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus. Kui  juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Klubi liikmeks astumisel makstakse sisseastumistasu, mille  suuruse määrab Klubi üldkoosolek. 

 

3.4 Klubi liikmed maksavad liikmemaksu ja teisi makseid, mille suuruse ja maksmise korra määrab  kindlaks Klubi üldkoosolek.

 

3.5 Klubi liige võib avalduse alusel Klubist välja astuda. Väljaastumisavalduse vaatab läbi ja  rahuldab juhatus. Väljaastumise eeltingimuseks on, et jooksva aasta rahalised kohustused on  Klubi ees täidetud. 

 

3.6 Kui Klubi liige ei järgi Klubi põhikirja või ei täida Klubi juhtorganite poolt antud seaduslikke  korraldusi, võib liikme juhatuse otsusega Klubist välja arvata. Liikme Klubist väljaarvamise korral  sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist  väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Kui liikme  väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.  Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

 

3.7 Igal Klubi liikmel on õigus: 

 

3.7.1 osaleda Klubi tegevuses;

 

 3.7.2 osaleda sõna- ja hääleõigusega Klubi üldkoosolekutel;

 

3.7.3 valida Klubi juhtorganeid;

 

3.7.4 olla valitud Klubi juhtorganitesse (välja arvatud alaealised liikmed); 

 

3.7.5 osaleda Klubi tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel; 

 

3.7.6 teha ettepanekuid kõigis Klubi tegevust puudutavates küsimustes;

 

3.7.7 võtta osa Klubi poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;

 

3.7.8 saada täielikku informatsiooni Klubi tegevuse kohta; 

 

3.7.9 astuda Klubist välja; 

 

3.7.10 võtta osa Klubi tegevusest ja kaasa aidata Klubi põhikirjaliste eesmärkide täitmisele.

  

3.8 Iga Klubi liige on kohustatud: 

 

3.8.1 kinni pidama Klubi põhikirjast ning täitma Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid  vastavalt käesolevale põhikirjale;

 

3.8.2 suhtuma heaperemehelikult Klubi varasse ning kokkuleppel osalema selle     hooldamisel, korraldamisel, hankimisel;

 

3.8.3 kasutama Klubi varustust, atribuutikat ja sümboolikat Klubi poolt ettenähtud korras;

 

3.8.4 tasuma liikmemaksu ja teisi makseid vastavalt Klubi üldkoosoleku poolt kehtestatud  korrale; 

 

4 KLUBI JUHTIMINE 

 

4.1 Klubi kõrgeimaks juhtorganiks on klubi liikmete üldkoosolek (edaspidi "üldkoosolek"), kus igal klubi              liikmel on üks hääl ja mille ainupädevuseks on:

  

4.1.1 Klubi tegevussuundade kindlaksmääramine; 

 

4.1.2 Klubi juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; 

 

4.1.3 põhikirja vastuvõtmine ja muutmine; 

 

4.1.4 Klubi tegevuse põhiküsimuste arutamine ja nende kohta otsuste vastuvõtmine;

 

4.1.5 Klubi majandusaasta aruande ja likvideerimisaruande ärakuulamine ja kinnitamine;

 

4.1.6 Klubi juhatuse liikmega tehingu tegemise, selle tehingu tingimuste ja tema vastu  nõude esitamise otsustamine ning selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

 

4.1.7 Klubi varade kasutamise kindlaksmääramine, kinnisasjade ja registrisse kantud  vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamise otsustamine; 

 

4.1.8 Klubi eelarve kinnitamine; 

 

4.1.9 Klubi juhatuse või vähemalt 1/10 Klubi liikmete poolt esitatud küsimuste     lahendamine;

 

4.1.10 Klubi ühinemine ja jagunemine;

 

4.1.11 Klubi tegevuse lõpetamise otsustamine;

 

4.1.12 Revidendi määramise vajalikkuse otsustamine ning vajadusel revidendi määramine. 

 

4.2 Klubi üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku mitte harvem, kui üks (1) kord aastas. Klubi  üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 Klubi liikmete nõudmisel. Koosolek kutsutakse kokku Klubi ruumidesse paigutatava teatega ning kirjalikult taasesitataval kujul saadetavate  teadetega, mis saadetakse Klubi liikmetele nende viimasel teadaoleval kontaktaadressil või  telefoninumbril vähemalt 3 nädalat enne üldkoosoleku toimumisaega.

 

4.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud  liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud Klubi põhikirja muutmine ja Klubi likvideerimise  otsustamine, milleks on vaja 2/3 häälteenamus. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu  eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Kui üldkoosolek ei ole  otsustusvõimeline, kutsutakse kokku uus üldkoosolek kuid mitte varem kui 3 nädala möödudes.  Korduvkoosolek on otsustusvõimeline olenemata kohale tulnud liikmete arvust. 

 

4.4 Klubi juhatus valitakse otsesel avalikul või salajasel hääletamisel.

 

4.5 Klubi üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli, kus märgitakse  ära klubi nimi ja asukoht, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija  nimed, koosoleku päevakord, vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega, otsuse suhtes  eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokolli ärakirjad peavad olema  kättesaadavad kõigile Klubi liikmetele. Protokolli allkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja  protokollija. Üldkoosolekul osalejad kinnitavad oma osalemist allkirjaga nimekirjas või  digiallkirjastades protokolli;

 

4.6 Klubi üldkoosolekute vahelisel ajal tegeleb Klubi asjadega, esindab Klubi ja juhib Klubi  tegevust juhatus:

 

4.6.1 kuhu kuulub kolm (3) kuni viis (5) liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt.

 

4.6.2 kes peab arvestust Klubi liikmete ja varade kohta; 

 

4.6.3 viib ellu Klubi üldkoosoleku otsuseid; 

 

4.6.4 lahendab jooksvaid probleeme ja küsimusi, valmistab ette perspektiivplaane.

 

4.6.5 Juhatuse volitused kehtivad kolm (3) aastat; 

 

4.7 Klubi juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui     kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse  liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthääleenamusega, häälte võrdsuse korral  otsustatakse nii, nagu hääletas koosoleku juhataja. 

 

4.8 Klubi juhatuse esimees: 

 

4.8.1 valitakse juhatuse poolt nende endi seast; 

 

4.8.2 juhatuse koosolekute ja Klubi üldkoosolekute juhatajana; 

 

4.9 Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed: 

 

4.9.1 korraldavad Klubi igapäevast tööd vastavalt juhatuse ja Klubi üldkoosoleku otsustele;

 

4.9.2 esindavad Klubi suhetes teiste isikute ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka  välismaal; 

 

4.9.3 kindlustavad Klubi üldkoosolekute ja juhatuse otsuste elluviimise; 

 

4.9.4 määravad kindlaks Klubi sisseastumis- ja liikmemaksude korra, trahvide ning  preemiate suuruse ja tasumise ning väljamaksmise korra; 

 

4.9.5 võimaldavad igakordse otsuse alusel Klubi sisseastumis- või liikmemaksu tasumist  maksu suurusele vastava või suurema teenuse või töö osutamisega; 

 

4.9.6 tegutsevad Klubi nimel põhikirja alusel, käsutavad Klubi vara ja rahalisi vahendeid  vastavalt Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsustele, annavad välja volitusi, avavad  pangaarveid ja teostavad teisi Klubi eesmärkide saavutamiseks vajalikke toiminguid  kooskõlas kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega. Omavad finantsdokumentide ja  muude Klubi dokumentide allkirjastamise õigust. 

 

4.10 Klubi juhatuse liikmed peavad olema Klubi liikmed, kellel on õigus olla valitud.

  

4.11 Klubi juhatus korraldab klubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast  majandusaasta lõppu koostab Klubi juhatus raamatupidamisaruande ja tegevusaruande, mis  esitatakse üldkoosolekule. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek ja sellele  kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

5 KLUBI VARA 

 

5.1 Klubi vara moodustub:

  

5.1.1 Klubi liikme sisseastumis-, liikme- ja osamaksudest; 

 

5.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest; 

 

5.1.3 Klubi tegevuse eesmärkide täitmisel tekkida võivatest ning muudest laekumistest;

 

5.1.4 intellektuaal- ja tööstusomanditest. 

 

5.2 Sisseastumis-, liikme- ja osamaksu suuruse kehtestab Klubi liikmete üldkoosolek. Varalised  annetused ja eraldised võivad olla sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised. Klubi üldkoosoleku  otsusega võidakse ette näha teisi makseid Klubi tegevusest tulenevate kulutuste katmiseks. 

 

5.3 Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Klubi põhikirjaliste eesmärkide  saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega. 

 

5.4 Klubi vara arvestuse tagab Klubi juhatus. 

 

5.5 Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga. 

 

6 KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE 

 

6.1 Klubi on asutatud määramata ajaks.

  

6.2 Klubi lõpetab tegevuse: 

 

6.2.1 Klubi üldkoosoleku otsuse alusel; 

 

6.2.2 kohtu otsuse alusel;

  

6.2.3 muul seaduses sätestatud alusel.

  

6.3 Ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses ettenähtud juhtudel ja  korras, kui selle poolt hääletab rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

  

6.4 Klubi lõpetamise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab  likvideerimismenetlusega seonduvaid küsimused vastavalt seadusele. 

 

6.5 Klubi lõpetamise korral kuulub vara pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõudeid  mitte esitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist üleandmisele  tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või  avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

bottom of page